Begrippen

Op deze pagina een aantal definities en begrippen opgesomd en verklaard. Een aantal algemene termen over lichthinder en lichtvervuiling komen aan bod, maar ook technische begrippen inzake verlichting worden besproken.

Algemene begrippen

Lichthinder: is de overlast veroorzaakt door kunstlicht bij mens en dier, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. In Vlaanderen is het nagenoeg onmogelijk om de Melkweg te zien, iets wat duizenden jaren vanzelfsprekend was en als rode draad doorheen de geschiedenis van de mens terugkomt. Ook dieren ondervinden de gevolgen van lichthinder door versnippering en beinvloeding van hun leefgebied en verstoring van hun bioritme. Ook planten hebben last van lichthinder, specifiek vorstschade door het langer vasthouden van de bladeren in de herfst.

Lichtvervuiling: is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Een klassiek voorbeeld hiervan is de hemelgloed. Dit is licht dat eigenlijk op de grond terecht zou moeten komen maar door gebruik van slechte armaturen en/of reflectie in de atmosfeer terechtkomt. Een ander voorbeeld is licht dat binnenvalt in een slaapkamerraam.


Andere begrippen

Klemtoonverlichting: verlichting bedoeld om de aandacht te trekken of om het verlichte onderwerp te accentueren.

Lichtreclame: door middel van lichtgevende boodschappen de aandacht vestigen op een produkt, een merknaam of de naam van een inrichting.

Vlarem - II: VLaamse Reglementering Milieu. Er bestaat ook een decreet dat bepaalt wat een Vlaamse wet is, wat Vlarem is en de afdwingbaarheid er van. Vlarem is de concretisering van dat decreet met de allerhande bepalingen. Vlarem - II is een uitbreiding van Vlarem.

MIRA: MIlieu RApport, bestaat in twee versies, nl. MIRA-T en MIRA-S.

MIRA - T: MIRA - Themarapport, jaarlijks rapport waarin een overzicht en de evolutie van de diverse thema's worden gegeven

MIRA - S: MIRA - Scenariorapport. 5-Jaarlijks rapport dat de diverse beleidsscenario's schetst en een beeld tracht te geven van hoe het probleem de komende 10 jaar in die scenario's zal evolueren. Sinds 1997 bevat dit ook lichthinder.

MINA: Milieu en Natuur, een raad waar zowel de overheid, de industrie en BBL in zetelen, maar gestuurd wordt door de overheid. Hier worden dossiers omtrent leefmilieu tussen de diverse partners besproken en voorbereid. Ze geven advies aan de overheid, maar voeren ook campagnes ter sensibilisatie. Ook kennen ze deels subsidies toe aan initiatieven.

Openbare verlichting: verlichting van straten en openbare plaatsen en de klemtoonverlichting van openbare gebouwen door de verschillende overheden (gewest en gemeenten), met uitzondering van de verlichting van sport- en recreatieinstallaties.
Private verlichting: alle overige verlichting die door bedrijven, particulieren en overheden gebeurt.

Assimilatieverlichting: verlichting in de glastuinbouw (serreverlichting).

Armatuur: de behuizing van een lamp, waarvan het doel is het licht juist te richten

Een wereldstad zonder lichtpollutie ?

Over dag wordt de stad verlicht door de Zon. Eens deze onder gaat neemt de klemtoon- en straatverlichting deze rol over. Maar hoe zou een wereldstad zoals London er uit zien zonder al deze lichtpolutie ...

Locaties

Walraversyde
Nieuwpoortsesteenweg 636
8400 Oostende

Astropolis
Duinkerkseweg 16
8400 Oostende

Contact
  • Tel.: 059/80.67.66
  • Tel.: 059/51.83.88


Built with Mobirise website theme